Zoeken
Winkelwagen 0
€ 0,00

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u

Carina Oliveira Gomes Unipessoal Lda
Rua Santiago 477 Areias,
4780-059 Santo Tirso
Portugal
[email protected]


u door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail per post) in kennis te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van intrekking

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmiddelen die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt u voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons te retourneren of af te staan. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de eigenschappen en de werking ervan te onderzoeken.


Redenen voor het niet-bestaan en het voortijdig vervallen van het herroepingsrecht:

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand bestaat niet:

Voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging wordt bepaald door een individuele keuze of bestemming door de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden.

Voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

In geval van levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Het herroepingsrecht bij verkoop op afstand vervalt voortijdig:

Voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor terugzending indien het zegel na levering is verwijderd.

In het geval van levering van goederen, indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk zijn vermengd met andere goederen.

Voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na levering is verwijderd.